Aby w pełni skorzystać z dofinansowania na usługi rozwojowe konieczne jest poprawne zapisanie się

Przedsiębiorca składa Operatorowi w terminie 14 dni kalendarzowych dokumenty niezbędne do rozliczenia usługi. Tworzymy rozwiązania, projekty rozwojowe oraz naprawcze, rynkowe i społeczne. Oferujemy szkolenia, coaching i tutoring, usługi facylitacyjne i kompleksowe programy rozwojowe szyte na miarę. Wnioski o bony rozwojowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na naszej stronie internetowej. Aby w pełni skorzystać z dofinansowania na usługi rozwojowe konieczne jest poprawne zapisanie się. Zapraszamy do udziału w naborze wniosków na bony rozwojowe skierowanym do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Podpisz z nami umowę na refundację kosztów wybranej przez Ciebie usługi rozwojowej. Wnioski o bony rozwojowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej. Pracownicy, którzy planują skorzystać z usługi rozwojowej muszą być skierowani przez swego pracodawcę. Realizacja usługi rozwojowej może rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu zawarcia Umowy. Osoby indywidualne, przedsiębiorcy i ich pracownicy mogą wyszukać bądź zamówić (sprofilowane według swoich potrzeb) usługi rozwojowe z dofinansowaniem z funduszy europejskich. E) usługi rozwojowe kończące się zdobyciem kwalifikacji – zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 punktów procentowych, o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania. Wszystkie usługi możemy dopasować do Twoich potrzeb. Nabór wniosków o bony rozwojowe trwa do wyczerpania puli bonów rozwojowych, nie krócej jednak niż 1 godzinę. Przedmiot naboru:W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na usługi rozwojowe:- usługi szkoleniowe;- usługi doradcze. Wsparcie będzie polegać na refundacji części kosztów poniesionych na realizację usługi rozwojowej. Nabór wniosków o bony rozwojowe trwa do wyczerpania puli bonów rozwojowych, nie krócej jednak niż 1 godzinę. Materiałami oraz nowymi wzorami kart usługi dla poszczególnych usług rozwojowych. Podstawowy poziom wsparcia wynosi 50% wartości usługi rozwojowej. Po zapisaniu się na usługę wykonawca usługi musi ją potwierdzić, zmieniając w systemie status uczestnika. W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na usługi rozwojowe:- usługi szkoleniowe;- usługi doradcze. Stworzymy nowe innowacyjne produkty, usługi lub zmodernizujemy istniejące. Wszystkie usługi dostępne w BUR dopasujemy do Twoich potrzeb.